Ang Bagong Daan Ng Krus

Informações:

Sinopsis

Awit at Papuri Communications

Episodios

 • Pambungad na Panalangin

  15/04/2011 Duración: 01min

  Tanda ng Krus Panginoong Hesukristo, habang kami’y nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong Misteryong Pampaskuwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa, at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi […]

 • Ika-1 Istasyon – Ang Huling Hapunan

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (1 Cor 11: 23-26) Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi, “Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.” Gayon din […]

 • Ika-2 Istasyon – Ang Pagdurusa ni Hesus sa Halamanan

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Lu 22: 39-45) Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Hesus at nagtungo sa Bundok ng mga Olibo; at sumama ang mga alagad. Pagdating doo’ys sinabi niya sa kanila, “Manalangin kayo, nang hindi […]

 • Ika-3 Istasyon – Si Hesus sa Harapan ng Sanedrin

  15/04/2011 Duración: 04min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mc 14: 60-64. 15: 1) Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan, at tinanong si Hesus, “Ikaw ba ang Mesisyas, ang Anak ng Kataas-taasan? “Ako nga,” sagot ni Hesus. “At makikita […]

 • Ika-4 na Istasyon – Ang Paghampas at Pagpuputong ng Koronang Tinik

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mt 27:22-30, passim) Sinabi sa kanila ni Pilato, “Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Hesus na tinatawag na Kristo?” Suamgot ang lahat, “Ipako sa krus!” “Bakit, anong masama ang ginawa niya?” […]

 • Ika-5 Istasyon – Tinanggap ni Hesus ang Kanyang Krus

  15/04/2011 Duración: 04min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mt 27:31) At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Panalangin Minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga […]

 • Ika-6 na Istasyon – Si Hesus ay Nadapa sa Bigat ng Krus

  15/04/2011 Duración: 04min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa Habang sumusuray ang hakbang ni Hesus patungo sa Kalbaryo halos madurog si Hesus sa bigat ng Krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Hesus sa panunuya at panlilibak ng mga […]

 • Ika-7 Istasyon – Tinulungan ni Simon si Hesus sa Pagpasan ng Krus

  15/04/2011 Duración: 02min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mc 15:21) Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Hesus. Panalangin Napadaan lamang si […]

 • Ika-8 Istasyon – Nasalubong ni Hesus ang Kababaihan ng Jerusalem

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Lu 23: 27-31) Sinusundan si Hesus ng maraming tao, kabilang ang mga babain nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Hesus at sinasabi sa kanila, “Mga kakabaihan ng Jerusalem, hiwag […]

 • Ika-9 na Istasyon – Si Hesus ay Ipinako sa Krus

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Lu 23: 33-35) Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Hesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. sinabi […]

 • Ika-10 Istasyon – Ang Nagtitikang Magnanakaw

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa – (Lu 23: 39-43) Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw na gMesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ngunit pinagsabihan siya ng […]

 • Ika-11 Istasyon – Sina Maria at Juan sa Paanan ng Krus

  15/04/2011 Duración: 04min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Jn 19: 25-27) Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita […]

 • Ika-12 Istasyon – Si Hesus ay Namatay sa Krus

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Jn 19: 28-30; Lu 23: 44-46) Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw hanggang sa ikatlo ng hapon. Sinabi ni Hesus, “Nauuhaw ako!” May isang […]

 • Ika-13 Istasyon – Si Hesus ay Inilibing

  15/04/2011 Duración: 02min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mt 27: 57-60) Bago magtakipsilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea, na ang ngala’y Hose. Siya’y alagad din ni Hesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Hesus. Iniutos naman ni […]

 • Ika-14 na Istasyon – Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

  15/04/2011 Duración: 03min

  Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mt 28: 1-6) Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, pagbubukang-liwayway ng unang araw ng sanlinggo, pumunta sa libingan ni Hesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol nang malakas Bumaba […]

 • Pangwakas na Panalangin

  15/04/2011 Duración: 01min

  Panalangin para sa Intensiyon ng Santo Papa Ama Namin… Aba, Ginoong Maria… Luwalhati… Pangwakas na Panalangin Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang Iyong Bugtong na Anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa Iyong kabutihan, muli mong buhayin ang Iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa kanya […]