Sbs Swahili - Sbs Swahili

New year brings new laws - Mwaka mpya waja na sheria mpya

Informações:

Sinopsis

A new year means new rules and regulations. - Mwaka mpya huja na sheria na kanuni mpya.